Cód Cleachtais ESB

Cloíonn ESB le  Cód Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú (2001). Ceanglaítear orainn glacadh leis an gCód Cleachtais seo i seoladh ár n-oibríochtaí, agus a dheimhniú don Aire ábhartha nuair atá amhlaidh i gcrích.

Déanann an Cód Cleachtais foráil maidir le gach gné den Chreat Rialachais Chorparáidigh, lena n-áirítear:

 • Cóid Chleachtais do stiúrthóirí agus d'fhostaithe
 • An fheidhm iniúchóireachta inmheánaí
 • Soláthar
 • Diúscairt sócmhainní agus rochtain ar shócmhainní ag tríú páirtithe
 • Bunú fochuideachtaí agus éadálacha ag comhlachtaí stáit
 • Éagsúlú
 • Breithmheas ar infheistíocht
 • Luach saothair agus táillí stiúrthóirí
 • Socruithe tuairiscithe
 • Pleanáil straitéiseach agus chorparáideach
 • Comhlíonadh cánach

Cód Cleachtais ESB

Ag ESB, cloíonn ár gcomhaltaí boird agus ár bhfoireann le cód eitice ina leagtar amach ár gcur chuige maidir le hiompar gnó atá freagrach.

An bunphrionsabal atá lenar gcód ná go bhféachfaidh fostaithe a gcuid dualgas a chomhlíonadh de réir na gcaighdeán is airde ó thaobh macántachta, dílseachta, cothroime agus rúndachta agus go gcomhlíonfaidh siad gach ceanglas rialachais agus dlí d'fhonn cur le cáil Ghrúpa ESB.

 • Chun Cód Eitice Fhoireann ESB a léamh, Cliceáil anseo.
 • Chun Cód Eitice Bhord ESB a léamh, Cliceáil anseo.

ESB agus an tAcht um Nochtadh Cosanta 2014

An 15 Iúil, 2014, tháinig éifeacht leis an Acht um Nochtadh Cosanta 2014. Tá sé mar aidhm ag an Acht sraith chuimsitheach fostaíochta agus cosaintí imdhíonachta a chur ar fáil do sceithirí maidir le héagóir fhéideartha san áit oibre.

De réir Alt 22 den Acht, dearbhaíonn ESB go ndearnadh nochtadh cosanta amháin do ESB i rith na bliana dar críoch an 30 Meitheamh, 2015, agus go bhfuil an t-ábhar a tuairiscíodh á imscrúdú i láthair na huaire. Amhail an 31 Nollaig, 2015, foilsíonn ESB a thuairisc faoi Alt 22 den Acht ina Thuarascáil Bhliantúil don bhliain infheidhme.