ESB agus Rialachas Corparáideach

Is ionann dea-ghnó gan dea-rialachas. D'fhonn forás láidir agus inmharthana a bhaint amach, geallann Bord ESB go mbeifear trédhearcach agus cuntasach i ngach a ndéanaimid.

Mar a oibrímid

Mar atá ESB Leagtha Amach

Tá an eagraíocht leagtha amach ar bhealach a chuireann ar ár gcumas cinntí éifeachtach a dhéanamh a mbíonn cuntasacht shoiléir ag baint leo.

Iompar ESB

  • Cloímid leis an gCód Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú.
  • Cé nach bhfuil ESB ag teacht faoi Chód na RA maidir le Rialachas Corparáideach, cloímid a mhéid agus is féidir leis agus ar bhonn deonach.
  • Leagtar amach inár gCód Eiticí ár gcur chuige maidir le hiompar gnó atá freagrach. An bunphrionsabal atá le Cód Eiticí ESB ná go bhféachfaidh fostaithe a gcuid dualgas a chomhlíonadh de réir na gcaighdeán is airde ó thaobh macántachta, dílseachta, cothroime agus rúndachta agus go gcomhlíonfaidh siad gach ceanglas rialachais agus dlí d'fhonn cáil Ghrúpa ESB a fheabhsú.

Mar a chuireann ESB Dearbhú ar Fáil

  • Cuireann an bhainistíocht dearbhú ar fáil i bhfoirm próisis bhainistíochta éifeachtacha agus gníomhaíochtaí riosca agus comhlíontachta.
  • Trí iniúchadh inmheánach agus ónár n-iniúchóiríseachtracha a thugtar dearbhú neamhspleách