Beartais Sláinte agus Sábháilteachta ESB

Ag ESB, is é ár gcuspóir foriomlán obair go sábháilte agus gan díobháil. D’fhonn an méid sin a bhaint amach ní mór go mbeadh tuiscint iomlán ag gach duine sa ghrúpa ar a bhfreagrachtaí sábháilteachta agus ar a dtiomantas do chultúr sábháilteachta réamhghníomhach, bunaithe ar dhualgas cúraim dóibh féin, dá gcomhghleacaithe agus do mhuintir an phobail.

Conas a Oibrímid le Chéile chun Timpeallacht Níos Sábháilte a Chruthú 

Chun a chinntiú go bhfuil a chion féin á dhéanamh ag gach duine, tá Coiste um Shláinte, Sábháilteacht agus Timpeallacht ag ESB a dhéanann ábhair beartais, straitéise agus feidhmíochta  maidir le sláinte agus sábháilteacht a mheas agus a thuairisciú. Baineann riachtanais shonracha maidir le sábháilteacht le gach sprioc feidhmíochta de chuid ár mbainisteoirí.

Tá ár mbainisteoirí líne freagrach as a chinntiú go gcuirtear oiliúint ar fhostaithe maidir le beartas sábháilteachta, ráitis sábháilteachta, rialacha agus nósanna imeachta sábháilteachta, caighdeáin sábháilteachta agus dlíthe iomchuí de chuid ESB a chomhlíonadh agus go ndéantar fostaithe a spreagadh chun iad sin a chomhlíonadh.

Tá freagracht ar gach fostaí a sláinte féin a chosaint chomh maith le sláinte daoine eile a dtéann a gcuid oibre i bhfeidhm orthu. Déantar é sin chun iompar a d’fhéadfá duine a ghortú a sheachaint agus chun comhoibriú leis an mbeartas sábháilteachta, rialacha, caighdeáin, nósanna imeachta, treoirlínte agus cóid laistigh de ESB a chur i bhfeidhm.

Chun tuilleadh eolais a fháil ar ár mbeartais agus nósanna imeachta sábháilteachta, is féidir leat ár Ráiteas Sábháilteachta maidir le Polasaí Grúpa agus Creatchlár ESB a íoslódáil.  

Feidhmíocht Sláinte agus Sábháilteachta ESB

Táimid dírithe ar phríomhrioscaí sa ghnó a bhainistiú chun timpeallacht gan díobháil a chruthú.

Thar na 15 bliana deireanacha, d’oibríomar go dian chun líon na nGortuithe Aga Díomhaoin (LTI) don bhfoireann agus d’fhochonraitheoirí a laghdú ó líon ard d’os cionn 300 LTI i lár na 1990idí go 78 LTI in 2014. Baineadh an laghdú sin amach trí athbhreithniú leanúnach a dhéanamh ar ár modhanna oibre chun rioscaí a laghdú le tiomantas láidir ó bhainistíocht agus ó fhoireann ESB.

Conas a Laghdaímid Rioscaí agus a Chuirimid Athruithe i bhFeidhm

Déanaimid a chinntiú go ndéantar gach eachtra a fhiosrú ionas gur féidir linn príomh-phointí foghlama a thógáil uathu chun athruithe ar threoirlínte agus nósanna imeachta oibre a chur i bhfeidhm de réir mar is gá.

Ní mór gach gortú do bhaill foirne nó do chonraitheoirí ESB a mbaineann neamhláithreacht de níos mó ná aon lá amháin ón obair leis (gan lá an eachtra a áireamh) a thuairisciú don Phríomhfheidhmeannach laistigh de 24 uair a chloig le haghaidh fiosraithe leantaigh ón mbainisteoir sinsear áitiúil.

Déanaimid gach gortú agus neastimpiste (eachtraí a bhfuil imní ann maidir leo ach nach raibh díobháil mar thoradh orthu) a thuairisciú agus a fhiosrú. Ceadaíonn sé sin dúinn díriú ar bhunchúis timpistí agus iad a fhiosrú agus anailís a dhéanamh ar eachtraí a mbaineann ardriosca leo chun rioscaí sa todhchaí a sheachaint. Mar shampla, leanaimid ar aghaidh ag díriú ar na rioscaí suntasacha a bhaineann le leictreachas agus tiomáint, chomh maith le hobair in airde.       

Tá mar thoradh ar eachtraí sábháilteachta in ESB a thuairisciú agus a chatagóiriú maidir leis sin ná foghlaim chomhroinnte fheabhsaithe ar fud ár gceantair gnó agus cabhraíonn sé linn ar ár aistear i dtreo timpeallachta gan dochar.

*Cloíonn ESB le gach oibleagáid reachtúil maidir le timpistí, gortuithe agus tarluithe dainséaracha a thuairisciú don Údarás Sláinte agus Sábháilteachta (Poblacht na hÉireann), don Fheidhmeannacht Sláinte agus Sábháilteachta (an Ríocht Aontaithe) nó do chomhlachtaí coibhéiseacha i ndlínsí eile oibriúcháin. 

Naisc Bhainteacha 

Naisc Bhainteacha
Naisc Bhainteacha
Naisc Bhainteacha
Naisc Bhainteacha