Clár Sláinte agus Folláine Fostaithe ESB

Tá ESB tiomanta d’fhórsa oibre gníomhach agus aclaí a chothú. Is í aidhm Clár Sláinte agus Folláine Fostaithe ESB tacú leis an bhfoireann freagracht níos mó a ghlacadh dá sláinte agus folláine féin ionas gur féidir leo a lán-acmhainneacht a bhaint amach san ionad oibre agus saolta sláintiúla agus cothromaithe a bheith acu. Áirítear leis sin meabhairshláinte agus folláine coirp, forás airgeadais, teaghlaigh agus pearsanta.

Soláthraíonn ár gclár eolas, comhairle agus déantar gach a bhfuil in ann na huirlisí a sholáthar chun cur ar chumas ár bhfostaithe a sláinte agus a bhfolláine a bhainistiú.

Samplaí de Thionscnaimh Sláinte agus Folláine ESB

  • Seimineáir fhorleitheadacha ar bhainistíocht ar an strus agus sláinte airgeadais, ag tairiscint comhairle phraiticiúil don fhoireann ar conas airgead pearsanta a bhainistiú agus strus a bhainistiú.
  • Bullaitíní míosúla sláinte agus folláine ar thopaicí éagsúla, lena n-áirítear meabhairshláinte, buiséadú, bia sláintiúil, aclaíocht, cothromaíocht oibre is saoil agus bainistíocht ama.
  • Tairseach sláinte agus folláine inar féidir leis an bhfoireann rochtain a fháil ar an eolas is déanaí ar gach ábhar sláinte agus folláine.
  • Cláir scagthástála sláinte; cláir chardashoithíocha, putóige agus imdhíonadh fliú.
  • Seirbhísí tacaíochta atá ar fáil don fhoireann chun déileáil le dúshláin a d’fhéadfá a bheith os a gcomhair.
  • Soláthraíonn ár gClár Cabhrach Fostaithe (CCF) tacaíocht faoi rún don fhoireann chun déileáil le saincheisteanna pearsanta atá deacair.

Seirbhísí Tacaíochta  

Díríonn Seirbhísí Tacaíochta Sláinte ESB ar thacaíocht dea-chleachtais a sholáthar dár bhfostaithe nuair a bhíonn fadhb phearsanta nó dúshlán acu. Is príomhghné den straitéis chorparáide agus den straitéis corparáide um fhreagracht shóisialta í ár bhfócas ar shláinte (lena n-áirítear meabhairshláinte) agus ar fholláine.