ESB agus Sábháilteacht an Phobail

Tá sábháilteacht an phobail maidir le húsáid ár seirbhísí fíorthábhachtach dúinn. Baineann príomhfhócas ár gclár sábháilteachta pobail le bainistiú riosca na ndaoine a thagann i dteagmháil lenár líonra, gléasra agus trealamh.

Bíonn tionchar suntasach agus tairbheach ag ár gclár athchóirithe líonra leanúnach i gcónaí ar shábháilteacht an phobail. Cé nach bhfuil ESB freagrach as sábháilteacht an phobail thar mhéadar an chustaiméara, cuirimid feachtais shábháilteachta pobail ar fáil go rialta chun foláireamh a thabhairt don phobal i gcoitinne maidir leis na contúirtí a d’fhéadfadh a bheith ag baint le leictreachas.

Samplaí de Chláir agus Ghníomhartha Sábháilteachta Pobail ESB

  • Tugaimid aghaidh go dian ar na rioscaí a eascraíonn ónár ngníomhaíochtaí giniúna, go háirithe rásaí cinn agus eireabaill a bhaineann le stáisiúin chumhachta hidrileictrí.
  • Oibrítear gléasra agus trealamh ESB i gcomhréir le reachtaíocht agus caighdeáin idirnáisiúnta, lena n-áirítear caighdeáin a dhéileálann leis an riosca díobhála  a bhaineann le réimsí leictreacha agus maighnéadacha.
  • Cuimsíonn Plean Sábháilteachta Pobail Líonraí ESB (2013-2015) dár dtionscnaimh atá dírithe ar ghrúpaí atá “ faoi riosca”, lena n-áirítear tógáil, feirmeoireacht agus fóillíocht.
  • Cláir shábháilteachta pobail do leanaí, lena n-áirítear cuairteanna ar scoileanna.
  • Faisnéis shábháilteachta pobail a scaipeadh tríd an Ionad Náisiúnta Teagmhála Custaiméara agus leabhráin shábháilteachta agus ábhar eile le seoladh sa phost mar fhreagra ar iarratais ar leith.
  • Feachtais rialta shábháilteachta pobail chun foláireamh a thabhairt faoi na contúirtí a d’fhéadfadh a bheith ag baint le leictreachas.

Cuireann Electric Ireland leictreachas agus gás ar fáil do thithe ar fud na hÉireann. Mar sin féin, is fút féin, mar thomhaltóir, a chinntiú go ndéantar cothabháil cheart ar gach trealamh leictreach agus gáis i do theach nó do mhaoin agus go bhfuil siad ag feidhmiú i gceart.  

Treoirlínte do Shábháilteacht Bhunúsach Leictreachais sa Bhaile

Treoirlínte do Shábháilteacht Bhunúsach Gáis sa Bhaile

Ach an oiread le gnéithe eile den saol feirme – ainmhithe a láimhseáil, ag obair le hinnealra nó ceimiceáin a láimhseáil – is féidir le rioscaí tromchúiseacha a bheith ag baint le leictreachas, mura mbeidh meas leis an tslí a gcaitear leis. Ba chóir duit a chinntiú go bhfuil tú féin nó aon duine a bhíonn ag obair leat ar an eolas faoi na rioscaí sábháilteachta chun an chontúirt go dtarlóidh timpistí ar an bhfeirm a mhaolú.

Guaiseacha Coitianta Leictreacha

Tá dhá chontúirt leictreachais ar leith a bhaineann le leictreachas ar an bhfeirm:

Treoirlínte Sábháilteachta Feirme

Tá leabhrán curtha ar fáil ag Líonraí ESB, Farm Well, Farm Safely (PDF | 1061KB), ina bhfuil comhairle mhionsonraithe faoi leictreachas a úsáid go sábháilte ar agus thimpeall na feirme.

Faoin Acht um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair, 2005 tá freagracht ar fhostóirí as sábháilteacht a bhfostaithe agus cuairteoirí chuig a n-áitreabh a chinntiú. Faoi na Rialacháin Thógála 2013 bíonn conraitheoirí i gceannas ar láithreáin thógála freagrach as a n-oibrithe a chosaint ó na contúirtí a bhaineann le leictreachas.

Ag ESB, oibrímid go dlúth le heagraíochtaí lena n-áirítear  An tÚdarás Sláinte agus SábháilteachtaComhairle Leictre-Theicniúil na hÉireann agus eagraíochtaí conraitheora chun cleachtais shábháilte agus shábháilteachta a chur chun cinn.

Guaiseacha Coitianta in Obair Thógála

Tá dhá chontúirt leictreachais ar leith a bhaineann le leictreachas in obair thógála:

Is féidir le réimsí leictreacha agus maighnéadacha (EMF) eascairt as réimse leathan de threalamh leictreach lena n-áirítear línte cumhachta, fearais a úsáidtear sa bhaile nó san ionad oibre, agus trealamh teileachumarsáide.

Is luach lárnach cuideachta de chuid ESB sláinte, sábháilteacht agus leas an phobail i gcoitinne agus ár n-oibrithe. Aithnímid an imní atá ar roinnt daoine den phobal maidir le EMF agus na héifeachtaí sláinte a d’fhéadfadh a bheith i gceist. Mar fhreagra, leanaimid ag:

  • Comhlíonadh ina n-iomláine gach ceanglas dlíthiúil a bhaineann le EMF, lena n-áirítear coinníollacha atá leagtha amach i gceadúnais chórais tharchurtha agus dháileacháin arna eisiúint ag an gCoimisiún um Rialáil Fuinnimh (CER) agus i gceadúnais arna eisiúint ag an gCoimisiún um Rialáil Cumarsáide (ComReg).
  • Dearadh agus ag oibriú a líonraí giniúna, tarchurtha agus dáilte agus bonneagar teileachumarsáide i gcomhréir na reachtaíochta agus aird chuí a thabhairt ar na moltaí agus treoirlínte is cothrom le dáta ón saineolaí tosaigh agus ó chomhlachtaí idirnáisiúnta neamhspleácha.
  • Tacú leis agus dlúthmhonatóireacht a dhéanamh ar thaighde eolaíoch agus innealtóireachta sa réimse.
  • Soláthar comhairle agus faisnéise dá gcuid oibrithe agus don phobal i gcoitinne faoin saincheist.

Naisc Bhainteacha

* Comhlíonann ESB na dualgais reachtúla ar fad maidir le tuairisciú timpistí, gortuithe agus tarluithe contúirteacha chuig an Údarás Sláinte agus Sábháilteachta (Poblacht na hÉireann), Feidhmeannas Sláinte agus Sábháilteachta (An Ríocht Aontaithe) nó comhlachtaí coibhéiseacha i ndlínsí eile oibríochta