ESB agus an Comhshaol

Sa ESB táimid tiomanta tabhairt faoinár ngníomhachtaí agus gníomhaíochtaí fochuideachtaí ar bhealach atá freagrach ó thaobh an chomhshaoil.  Chun caighdeáin a leagan amach agus a choinneáil, feidhmíonn ár bpríomhghnólachtaí atá laistigh de ghrúpa ESB Córas Bainistíochta Comhshaoil (EMS) ag teacht le ISO 14001.

Leagtar amach i mBeartas um Bhainistíocht Comhshaoil agus Creat Inbhuanaitheachta an Ghrúpa prionsabail ardleibhéil agus comhthéacs chun bainistiú agus chun maoirsiú a dhéanamh ar shaincheisteanna comhshaoil agus inbhuanaitheachta laistigh de Ghrúpa ESB.

Stáisiúin Cumhachta Teirmí agus Hidrileictreacha ESB

Déantar gnéithe comhshaoil stáisiúin cumhachta teirmí ESB laistigh de Phoblacht na hÉireann a rialú le Ceadúnais Chomhtháite Rialaithe agus Cosc ar Thruailliú chomh maith le Ceada Gás Ceaptha Teasa.  An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil  (EPA) a dhéanann na ceadúnais sin a eisiúint agus monatóireacht orthu. Déanann an EPA agus fíoraitheoir tríú páirtí iniúchadh orthu gach bliain ar a laghad.

Cuirtear tuairiscí bliantúla ar astaíochtaí ar aghaidh chuig an EPA agus tá siad ar fáil ar a láithreán gréasáin  anseo. Tá stáisiúin hidrileictreacha ESB freisin faoi réir rialú comhshaoil i bhfoirm ceadúnais urscaoilte arna n-eisiúint agus arna maoirsiú ag an údarás áitiúil iomchuí. Féach le do thoil láithreán gréasáin an údaráis áitiúil iomchuí chun tuilleadh eolais a fháil.

Faisnéis faoin gComhshaol a Iarraidh

Tá de cheart agat rochtain a iarraidh ar fhaisnéis faoin gcomhshaoil atá coinnithe ag ESB faoi  Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rochtain ar fhaisnéis ar an gComshaol) 2007-2011 (na Rialacháin). Áirítear air sin eolas faoi;

  1. Staid ghnéithe den chomhshaol mar aer agus tírdhreach;
  2. Fachtóirí mar substaintí, fuinneamh, torann, radaíocht nó dramhaíl;
  3. Bearta (lena n-áirítear bearta riaracháin) mar bheartais, reachtaíocht, pleananna agus comhaontuithe comhshaoil;
  4. Tuarascálacha maidir le feidhmiú reachtaíochta comhshaoil
  5. Anailís costas tairbhe agus eacnamaíochta eile agus boinn tuisceana a mbaintear leas astu laistigh den chreat bearta agus gníomhaíochtaí dá dtagraítear in alt C; agus F.  Staid shláinte agus shábháilteacht an duine.

Tá eolas comhshaoil ESB le fáil ag an bpobal ar   láithreán gréasáin an EPA.

Is féidir eolas a fháil maidir le ceada pleanála ESB (lena n-áirítear na doiciméid a bhaineann leis na hiarratais) ar fheirmeacha gaoithe aonair i bPoblacht na hÉireann, sa Bhreatain Mhór agus i dTuaisceart Éireann a fháil go díreach ó láithreáin gréasáin an údaráis áitiúil chuí.

Déan teagmháil linn

Ríomhphost: aierequest@esb.ie

Naisc Ghaolmhara