An tSionainn

Tá an tSionainn ar an abhainn is faide in Éirinn agus tá an phríomhchuisle iomlán beagnach 400 ciliméadar ar fhad. Clúdaíonn a dobharcheantar thart ar 17% den tír (thart ar 6,060 m2).

Ardaíonn an abhainn i sléibhte Iarthar an Chabháin agus ritheann sí ó dheas ar feadh 257.5 ciliméadar chuig an taoide i Luimneach. Ar na lochanna is mó atá uirthi tá: Loch Aillionn (35 km2) Loch Rí (105 km2) Loch Deirgeirt (117 km2) agus is iad na fo-aibhneacha is tábhachtaí ar an tSionainn:

Taobh Thiar

Taobh Thoir

An Bhúill

An Eithne

An tSuca

An Bhrosnach

 

An Bhrosnach Bheag

 

An Ghaothach

 

An Mhaoilchearn

 

Is féidir garbhiascach, iascaireacht breac agus iascaireacht liús den scoth a dhéanamh sa tSionainn.

Tá na cearta iascaireachta ar an tSionainn ar fad ag BSL faoi Acht Iascaigh na Sionainne (1935).

Tugann Caomhnú Iascaigh BSL faoi ról cothabhála agus caomhnaithe na n-acmhainní iascaigh ar fad. Déantar bainistiú ar Iascaigh na Sionainne i gcomhar le: 
Iascaigh Intíre na hÉireann (IFI)
An Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha
Foras na Mara

Limistéir Abhantrach na Sionainne do Shlatiascaireacht
  • Lár na Sionainne
  • Caisleán Uí Chonaill
  • An Mhaoilchearn
  • Íochtar na Sionainne 

 

Tá abhantrach Lár na Sionainne idir Loch Rí agus Loch Deirgeirt, chomh maith le go leor marbhuisce ciúin agus téann An tSuca isteach sa tSionainn ag Droichead na Sionainne.

Is é Loch Deirgeirt an ceann is mó de lochanna na Sionainne agus é os cionn 30 ciliméadar ar fhad. Féachtar air mar iascach measctha agus ina scoth ar fad d’iascaireacht breac. Tá claonadh ag an gcuid íochtarach den loch i dtreo Chill Dá Lua a bheith ar an gcuid is fearr den loch d’iascaireacht breac donn.

Tá líon seasta de bhran maith in abhantrach Phort Omna. Tá ráthaithe de róistí agus de chros-síolraigh ag beathú ar fud na bliana, agus imíonn go leor eile amach as Loch Deirgeirt agus isteach san abhainn san earrach agus sa samhradh. Bíonn róistí maithe ann suas go 2 phunt meáchain, agus roinnt cros-síolrach móra.

Ó Mhárta go Deireadh Fómhair na hamanna iascaireachta is fearr, nuair a bhíonn an abhainn faoi lán seoil; laethanta maithe iascaireachta iad laethanta samhraidh a bhíonn te agus scamallach ar Loch Deirgeirt, go háirithe don bhran.

Séasúr Iascaireachta

15ú Márta go 30ú Meán Fómhair

Rochtain

Tá rochtain go maith i gcoitinne, go háirithe timpeall ar bhailte Bhaile Átha Luain, Droichead na Sionainne, Beannchar agus Port Omna. Is féidir iascaireacht bradán a dhéanamh ar na haibhneacha seo a leanas: 
• An Bhrosnach 
• An Bhrosnach Bheag 
• An tSuca

Tá Iascach Bradán Chaisleáin Uí Chonaill suite ar An tSionainn, thart ar 11 ciliméadar ar an abhainn ó thuaidh de Chathair Luimnigh agus thart ar 45 nóiméad tiomána ó Aerfort na Sionainne.  Tá sé ar cheann de na hIascaigh Bradán is cáiliúla in Éirinn, agus eolas maith air mar gheall ar shlatiascaireacht.

Séasúr Iascaireachta

 1ú Feabhra go 30ú Meán Fómhair – Tá Iascach Bradán Chaisleán Uí Chonaill oscailte seacht lá na seachtaine, le linn uaireanta an lae amháin.

 

Rochtain

Tá Iascach Bradán Chaisleán Uí Chonaill thart ar 7.2 ciliméadar ar fhad, agus sé cinn de réimsí ann (stráice uisce ina ndéanann slatiascaire iascaireacht) ina bhfuil 800 méadar i ngach ceann acu. Ceadaíonn gach réimse ceithre slat in aghaidh an réimse agus tá suas le sé lochán i ngach réimse. Féach thíos maidir le hinrochtaineacht gach réimse.

 

Réimse

Suíomh

Rochtain

1

Suite ar thaobh Luimnigh den iascach, in aice le Baile Chaisleán Uí Chonaill.

Téigh trí bhaile Chaisleán Uí Chonaill

agus tá an réimse suas an abhainn ón

mbaile.

2

Suite ar thaobh Luimnigh den iascach, in aice le Baile Chaisleán Uí Chonaill.

Trasna ón gcomhartha d’Eastát

Tithíochta Pháirc Uí Scanláin.

Tá ceart slí poiblí chuig

an réimse seo ag Teach an Oileáin.

3

Suite ar thaobh Luimnigh den iascach, in aice le Baile Chaisleán Uí Chonaill.

Trí charrchlós Chaisleán Uí Chonaill.

4

Suite ar thaobh an Chláir den iascach, in aice le Baile Chluain Lára.

Trasnaigh an Droichead Coisithe ag

Réimse 3. Rochtain ó thaobh

Chontae an Chláir trí bhaile

Chluain Lára chuig Teach Ósta

The Anglers Rest i nDún Easa.

5+6

Suite ar an gcúlbhóthar ó Chaisleán Uí Chonaill go Luimneach


 

 

Is iad na príomhcheantair bradán i gcathair Luimnigh agus ina chomharsanacht: 
• Iascach Longshore  
• Corbally Falls 
• Plassey 
• The Falls 
• The Cut 
• Droichead Uí Bhriain

Séasúr Iascaireachta

1ú Feabhra go 30ú Meán Fómhair

Is fo-abhainn den tSionainn í An Mhaoilchearn, a théann isteach sa tSionainn in aice le hÁth an Choite. Is abhainn tulca atá inti, ina bhfuil thart ar 32 ciliméadar d’uisce inar féidir a bheith ag iascach agus atá faoi réir athruithe tobanna i leibhéil uisce. Is uisce tábhachtach atá san iascach seo do shlatiascaireacht bradán agus breac. Tá tóir air mar abhainn flaidireachta agus d’iascaireacht trí spinéireacht araon.

Iascaireacht Bradán

Is iad na hamanna is fearr le haghaidh iascaireacht bradán ar An Mhaoilchearn ó dheireadh an earraigh, tríd an tsamhraidh agus amach go Meán Fómhair. Is féidir an iascaireacht bláthán is fearr a dhéanamh ó lár mhí an Mheithimh amach go Meán Fómhair, nuair a cheadaíonn leibhéil an uisce é agus go háirithe le linn samhraí fliucha mar go mbíonn an bláthán in ann gluaiseacht níos tapúla. In aimsir níos tirime, bíonn slatiascaireacht bradán ag brath ar thuile ó am go chéile. Tá na spotaí iascaireachta bradán is fearr le fáil faoi chora Áth an Choite; faoi Dhroichead Áth an Choite ag Cora Lane; agus suas an abhainn ó Áth an Choite ag Baile na Cloiche.

Iascaireacht Breac

Tá stoc an-mhaith den bhreac donn beag san iascach seo sna stráicí uachtair den abhainn suas go dtí An Chlaoideach, An Cheapach Mhór. Sa bpríomhabhainn, is féidir breith ar bhreac idir 25 cm agus 35 cm go minic.

Séasúr Iascaireachta

1ú Márta go 30ú Meán Fómhair

Rochtain

Tá rochtain mhaith ar An Mhaoilchearn agus bóithre ag rith comhthreomhar leis an dá bhruach. I measc na mbealaí isteach aitheanta ar an mbruach ar thaobh na láimhe clé agus ag na droichid ó Áth an Choite tá: na droichid ag Mainistir Uaithne, An Briotás, Cill Mhic Con Ghairbh, Drom Caoin agus An Cheapach Mhór. Is féidir carranna a pháirceáil ag Páirc an Longaigh agus i Mainistir Uaithne.