Ár Straitéis Inbhuanaitheachta

Rinneadh ár straitéis inbhuanaitheachta a fhorbairt chun tacú le straitéis chorparáide BSL a sheachadadh;

 • Trí líonraí den scoth a chruthú trí mhéadrú cliste agus líonraí cliste chomh maith le fuinneamh in-athnuaite ar an líonra a éascú.
 • Tríd ár ngnóthaí giniúna agus soláthair a fhás, foinsí fuinnimh in-athnuaite nua a fhorbairt, astaíochtaí CO2 ó staisiúin chumhachta teirmí a laghdú agus réitigh fuinnimh nua a fhorbairt chun freastal ar éileamh custaiméirí ar tháirgí agus sheirbhísí inbhuanaithe atá tíosach ar fhuinneamh.
 • Trí chur ar chumas BSL deiseanna nua gnó a fhorbairt a eascraíonn ón ngeilleagar ísealcharbóin agus teicneolaíocht, nuálaíocht agus comhoibriú.
 • Trí chabhrú leis an mbealach a n-oibrímid chun fíorluach a sheachadadh don ghnó agus don tsochaí a thrasfhoirmiú.
 • Tríd an bhfoireann a spreagadh difríocht a dhéanamh ina gcuid oibre.

Ár gCuspóirí Inbhuanaithe

Teastaíonn uainn a bheith chun tosaigh ó thaobh Líonraí Cliste a fhorbairt agus comhtháthú athnuaiteán ar an líonra a éascú.  Áirítear air sin:

 • Caillteanas tarchuir agus dáileacháin ar an líonra uile-oileáin a laghdú.
 • Nasc fuinnimh in-athnuaite ar an líonra uile-oileáin a éascú.
 • Ár staid mar cheannaire domhanda i gcur i bhfeidhm líonraí cliste a chothabháil.
 • Meadrú cliste a chur i bhfeidhm chun freastal ar riachtanais chustaiméirí, BSL agus gheallsealbhóirí sa todhchaí.

Is mian linn deiseanna gnó íseal-charbóin nua a fhorbairt mar fhoinse bhuntáiste íomaíoch i dtreo 2050. Áirítear air sin:

 • Infheistiú i bhfuinneamh glan atá ag teacht chun cinn agus in earnálacha éifeachtúlachta fuinnimh.
 • <li">Feithiclí leictreacha a chur chun cinn in Éirinn trí líonra náisiúnta de phointí luchtaithe poiblí cliste a shuiteáil.
 • Iniúchadh ar an bpoitéinsiúil atá ann cumas bonneagar líonraí BSL a úsáid chun leathanbhanda snaithíneach a sheachadadh ar bhonn tráchtála.
 • Dul sa tóir ar dheiseanna comhairleoireachta san earnáil íseal-charbóin.
 • Deiseanna gnó i réimsí teicneolaíocht ghlan atá ag teacht chun cinn mar stóráil fuinnimh, gabháil agus stóráil carbóin (CCS), fuinneamh aigéin agus PV gréine.
 • </li">

Is mian linn gnó giniúna agus soláthair barrainneach ísealcharbóin a bhaint amach sa mhargadh uile-oileánda de réir mar a bhogaimid i dtreo geilleagar ar ísealcarbóin.   Áirítear air sin:

 • Astaíochtaí aeir (SOx, NOx) in aghaidh GWh agus astaíochtaí CO2 a laghdú go dtí 343g/KWh ónár bPunann Giniúna faoi 2025.
 • Foinsí inathnuaite fuinnimh inár bPunann Giniúna a mhéadú 26% faoi 2025.
 • Dlíthe infheidhme a chomhlíonadh ar ár n-aistear i dtreo geilleagar ísealcharbóin.
 • Tionchar a imirt ar bheartais charbóin ar bhonn náisiúnta agus ar bhonn an Aontais Eorpaigh.
 • Ag obair le custaiméirí chun a n-éifeachtúlacht fuinnimh agus a bhfreagairt ar éileamh a fheabhsú trí theicneolaíochtaí cliste baile a thabhairt isteach.
 • Spriocanna Fuinnimh Inbhuanaithe an SEAI a bhaint amach.

Táimid ag iarraidh an tionchar atá againn ar an timpeallacht a mhaolú, sábháil a dhéanamh ó thaobh costas de, agus ár gcuid acmhainní a úsáid ar bhealach a laghdóidh costais.  Áirítear air sin:

 • Ár lorg carbóin inmheánach CO2 a laghdú trí éifeachtúlacht fuinnimh ár bhfoirgneamh a fheabhsú, an méid breosla a úsáidimid inár gcuid feithiclí a laghdú agus taisteal inbhuanaithe do bhaill foirne a chur chun cinn.
 • Cúram níos fearr a dhéanamh de bhainistiú timpeallachta agus den tionchar atá againn ar an mbithéagsúlacht.
 • Laghdú a dhéanamh ar an oiread uisce a úsáidtear.
 • Sruthanna dramhaíola a laghdú, athúsáid agus athchúrsáil a mhéadú agus a oiread dramhaíola a chuirtear go láithreáin líonta talún a laghdú.
 • Spriocanna maidir le hÉifeachtúlacht Fuinnimh san Earnáil Phoiblí a Chur i gCrích as seo go 2020.

Tá fonn orainn dul i mbun cainte lenár bhfostaithe, féachaint cén feabhas is féidir linn a chur orainn féin, agus lenár gcustaiméirí, lenár soláthraithe agus leis an bpobal maidir leis na freagrachtaí atá orainn i leith na sochaí.  Áirítear air sin:

 • Ag dul i mbun cainte lenár mbaill foirne chun inbhuanaitheacht ag an obair, sa phobal agus sa bhaile a chur chun cinn.
 • Clár Freagrachta Corparáidí Sóisialta a bhunú i BSL ina gcuirtear obair dheonach chun cinn agus ina ndéantar monatóireacht ar thionchar na hoibre deonaí sin.
 • Ag obair le baill foirne agus le soláthraithe chun a chinntiú go bhfuil soláthar inbhuanaithe ar fáil i ngach aonad gnó.
 • Dul chun cinn a thuairisciú ar an taobh istigh is ar an taobh amuigh ar bhonn rialta agus é a chur i gcomparáid leis na spriocanna inbhunaitheachta a leagadh síos chun cur le cáil BSL.