Skip to Content

Ár dTiomantas  

Ó bunaíodh an BSL, tá rún daingean aige an dul chun cinn sóisialta agus eacnamaíoch a chumasú ar mhaithe leis an tsochaí. Sa lá atá inniu ann, is mian le BSL saol níos fearr a bhaint amach do chách trína bheith ceannródaíoch maidir leis an aistriú chuig an bhfuinneamh ísealcharbóin ar féidir brath air, fuinneamh inacmhainne a bheidh bunaithe ar an leictreachas glan ar ndóigh.  

Giniúint Amárach

Leis an méid sin a bhaint amach, áfach, beidh daoine cruthaitheacha, nuálacha atá go maith ag réiteach fadhbanna ag teastáil uainn. Trínár gclár oideachais STEAM, darb ainm Giniúint Amárach, tacaímid le comhpháirtithe atá dírithe ar dhaoine óga a chumhachtú le barr a gcumais a bhaint amach agus ar shaol níos fearr a chruthú dóibh.

 

 

Táimid ag tacú leis na healaíona le fada an lá, rud a dhéanaimid inniu trínár  gcomhpháirtíochtaí agus trí  Chiste Ealaíon BSL i dTreo Saol Níos Fearr.  

 
Ealaíontóirí Tacaíochta

D’aithin ESB i gcónaí an ról ríthábhachtach atá ag ealaíontóirí i dtaobh an dul chun cinn sóisialta agus eacnamaíoch a thaifeadadh agus a léirmhíniú, caidreamh a chothú le pobail, agus an nuálaíocht agus an chruthaitheacht a spreagadh. Bíonn dearcadh difriúil ag ealaíontóirí ar an saol mór, dearcadh lena spreagtar dearfacht agus athrú sna daoine agus sna pobail timpeall orthu.

Tuilleadh léitheoireachta