Cód Cleachtais BSL

Cloíonn BSL le Cód Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú (2001). Ceanglaítear orainn glacadh leis an gCód Cleachtais seo i seoladh ár n-oibríochtaí, agus a dheimhniú don Aire ábhartha nuair atá amhlaidh i gcrích.

Déanann an Cód Cleachtais foráil maidir le gach gné den Chreat Rialachais Chorparáidigh, lena n-áirítear:

 • Cóid Chleachtais do stiúrthóirí agus d'fhostaithe
 • An fheidhm iniúchóireachta inmheánaí
 • Soláthar
 • Diúscairt sócmhainní agus rochtain ar shócmhainní ag tríú páirtithe
 • Bunú fochuideachtaí agus éadálacha ag comhlachtaí stáit
 • Éagsúlú
 • Breithmheas ar infheistíocht
 • Luach saothair agus táillí stiúrthóirí
 • Socruithe tuairiscithe
 • Pleanáil straitéiseach agus chorparáideach
 • Comhlíonadh cánach

Cód Cleachtais BSL

Ag BSL, cloíonn ár gcomhaltaí boird agus ár bhfoireann le cód eitice ina leagtar amach ár gcur chuige maidir le hiompar gnó atá freagrach.

An bunphrionsabal atá lenar gcód ná go bhféachfaidh fostaithe a gcuid dualgas a chomhlíonadh de réir na gcaighdeán is airde ó thaobh macántachta, dílseachta, cothroime agus rúndachta agus go gcomhlíonfaidh siad gach ceanglas rialachais agus dlí d'fhonn cur le cáil Ghrúpa BSL.

 • Chun Cód Eitice Fhoireann BSL a léamh, Cliceáil anseo.
 • Chun Cód Eitice Bhord BSL a léamh, Cliceáil anseo.

BSL agus an tAcht um Nochtadh Cosanta 2014

An 15 Iúil, 2014, tháinig éifeacht leis an Acht um Nochtadh Cosanta 2014. Tá sé mar aidhm ag an Acht sraith chuimsitheach fostaíochta agus cosaintí imdhíonachta a chur ar fáil do sceithirí maidir le héagóir fhéideartha san áit oibre.

De réir Alt 22 den Acht, dearbhaíonn BSL go ndearnadh nochtadh cosanta amháin do BSL i rith na bliana dar críoch an 30 Meitheamh, 2015, agus go bhfuil an t-ábhar a tuairiscíodh á imscrúdú i láthair na huaire. Amhail an 31 Nollaig, 2015, foilsíonn BSL a thuairisc faoi Alt 22 den Acht ina Thuarascáil Bhliantúil don bhliain infheidhme.